O objavi nekih ajeta sure Eš-Šura (II dio)

98898977“Kad bi Allah svim Svojim robovima davao opskrbu u obilju, oni bi se na Zemlji osilili…” (Eš-Šura, 27)

Povod objave ovog ajeta jeste jedna grupa siromaha, stanovnika sofe (ehli suffe), koji su poželjeli obilje i bogatstvo.

(Sujuti ga pripisuje Hakimu, koji ga prenosi od Alije, radijallahu anhu, i smatra da je vjerodostojan.)

Habbab ibn El-Erett rekao je: “Odnosi se na nas, i to zato što smo, vidjevši bogatstvo plemena Kurejza i Nedir, poželjeli imati isto, nakon čega je Uzvišeni objavio ovaj ajet.”

(“Esbabu nuzulil-Kur’an”, str. 338.)

Od Amra ibn Harisa prenosi se da je rekao: “Ovaj je ajet objavljen zbog stanovnika sofe, i to onda kada su silno poželjeli dunjaluk.”

(Bilježi ga Hejsemi, 7/104, a Taberani ga navodi s nizom prenosilaca i kaže da su prenosioci ovog hadisa pouzdani.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: