O objavi nekih ajeta sure El-Hudžurat (II dio)

6768678678678678“O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primijetite.” (El-Hudžurat, 2)

Povod objave ovog ajeta jeste Sabit ibn Kajs, koji je slabo čuo, tako da je s ljudima glasno razgovarao. Možda je tako razgovarao i s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kome je to smetalo, pa je Uzvišeni objavio ovaj ajet.

(“Esbabu nuzulil-Kur’an”, 352.)

Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada je objavljen ovaj ajet: ‘O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno…’, Sabit ibn Kajs je rekao: ‘Ja sam taj koji je dizao svoj glas iznad Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, glasa i ja sam jedan od stanovnika vatre.’ Te su njegove riječi spomenute Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘On je jedan od stanovnika Dženneta.'”

(Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Buhari, 3613, i Muslim, 188/119, str. 110.)

Ibn Ebu Mulejka kaže: “Dvojica najboljih, Ebu Bekr i Omer, umalo da propadnu. Oni su podigli glas iznad glasa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad mu je došlo izaslanstvo Ebu Temima. Jedan od njih dvojice pokaza na Ekraa ibn Habisa, a drugi na drugog čovjeka, pa Ebu Bekr reče Omeru: ‘Želio si samo da mi proturječiš.’ Omer na to odgovori: ‘Nije mi to bila namjera.’ Tokom rasprave glasno su razgovarali pa tim povodom Uzvišeni objavi: ‘O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno…'”

(Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Buhari, 1845.)

Ibn Zubejr kaže: “Nakon što je objavljen ovaj ajet Omer, radijallahu anhu, kad god bi čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tražio bi da mu pojasni ono što je rekao.”

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: