O objavi nekih ajeta sure El-Vakia (II dio)

7686787678“I umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?” (El-Vakia, 82)

Od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Jednom prilikom za života Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pala je kiša pa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Neki se ljudi zahvališe Allahu, a drugi ovu blagodat zanijekaše. Neki rekoše: ‘Ovo je Allahova milost kojom nas je obasuo’, a drugi rekoše: ‘Obistinio se predznak te i te zvijezde.” Tim povodom Allah, dželle ša’nuhu, objavi: ‘I kunem se časom kad se zvijezde gube, a to je, da znate, zakletva velika’ (El-Vakia, 75), pa sve do riječi Allaha, dželle ša’nuhu: ‘I umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?'”

(Hadis je vjerodostojan. Bilježi ga Muslim, 83/127, str. 84.)

Bilježi se da je jednom prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na putu sa svojim prijateljima pa se, kad dođe vrijeme za to, ulogoriše na pogodnom mjestu. Tu ožednješe, ali sa sobom ne imadoše vode. Ljudi se požališe Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji reče: “Pa šta mislite, ako ja uputim dovu i onda padne kiša pa se napijete, da neki od vas neće kazati: ‘Ova je kiša pala po predskazanju te i te zvijezde.'” Oni mu tada rekoše: “Allahov Poslaniče, ovo nije vrijeme zvijezda padalica.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada klanja dva rekata i uputi dovu Uzvišenom Allahu. Tada iznenada puhnu vjetar, naoblači se i pade kiša toliko snažno da voda poteče dolinom. Ljudi požuriše da napune svoje čuturice. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prođe pored jednog čovjeka koji je zahvatao vodu, govoreći: “Ovo je po predskazanju te i te zvijezde padalice i nije opskrba Allahova.” Ovo je bio povod da Uzvišeni objavi: “I umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?”

(Sujuti ga pripisuje Ibn Merdevejhu, koji ga prenosi od Abdullaha ibn Abbasa.)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Zar ne razmislite o onome što je vaš Gospodar rekao? A rekao je da Allah neće počastiti svoje robove nekom blagodati a da jedna grupa njih to neće zanijekati i da neće reći: ‘Ovo se desilo po toj i toj zvijezdi.'”

(Hadis je vjerodostojan. Bilježi ga Muslim, 72/126, str. 84.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: