O Poslanikovom viđenju Džibrila, alejhi selam

65666667Ibn Kajjim, rahimehullah, spominje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio Džibrila, alejhi selam, dva puta:

“Prvo viđenje se desilo kada se spuštao s nebesa prema zemlji prikrivajući svojom veličinom prostor između njih, a drugo je bilo iznad nebesa kod mjesta Sidretul-Muntehaa.

Vjerodostojno se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je vidio Džibrila, alejhi selam, u liku kakvom je i stvoren dva puta. U dva Sahiha se prenosi od Zurre ibn Hubejša da je upitan o riječima Uzvišenog:

‘Blizu koliko dva luka ili bliže.’ (En-Nedžm, 9) pa je rekao: ‘Pričao mi je Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, vidio Džibrila sa
njegovih šest stotina krila.’

(Buhari, 3232, 4856, 4857. Muslim, 174)

Također, u dva Sahiha, prenosi se od Abdullaha ibn Mes’uda o riječima Uzvišenog:

‘Srce nije poreklo ono što je vidio.’ (En-Nedžm, 11), da je rekao: ‘Vidio je Džibrila u njegovom stvarnom liku sa njegovih šest stotina krila.’

(Buhari, 3232. Muslim, 174)

Buhari od njega prenosi: ‘Vidio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Džibrila u zelenom ogrtaču sa kojim je ispunio horizonte.’

(Buhari, 3232)

U Muslimovom Sahihu prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji je rekao o riječima Uzvišenog:

‘On ga je i drugi put vidio.’ (En-Nedžm, 13), tj. odnosi se na to da je vidio Džibrila, alejhi selam.

U još jednom Muslimovom Sahihu se prenosi od Mesruka da je rekao:

‘Bio sam kod Aiše, pa sam je upitao: ‘Zar Allah ne kaže':

‘On ga je na obzorju jasnom vidio.’ (Et-Tekvir, 23) ‘On ga je i drugi put vidio.’ (En-Nedžm, 13)

Ona je odgovorila:

‘Ja sam prva od ovog ummeta koja sam pitala Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome, pa mi je rekao: ‘To se odnosi na Džibrila. Nisam ga vidio u njegovom stvarnom liku u kojem je stvoren, osim ta dva puta. Vidio sam ga kako se spušta sa nebesa prema zemlji i kako prekriva svojom veličanstvenošću sav prostor između njih.’

Pa je rekla: ‘Zar nisi čuo da Uzvišeni Allah kaže:

‘Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upućen u sve.’ (El-En’am, 103)

Ili zar nisi čuo za riječi Uzvišenog:

‘Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim najednom od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi. – On je, zaista, uzvišen i mudar!'” (Eš-Šura, 51)

(Muslim, 177) (“Tibjan fi aqsarnil-Kur’an”, str. 158)

Izvor: “Oaza imana – Vjerovanje u meleke”

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje

Share This: