O objavi nekih ajeta sure El-Hudžurat (I dio)

Holy Quran“O vjernici, ne odlučujte se ni na što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova…” (El-Hudžurat, 1)

Od Abdullaha ibn Zubejra prenosi se da je grupa konjanika iz plemena Benu Temim došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa Ebu Bekr reče: “Neka zapovjednik bude Kaka ibn Mabed”, a Omer reče: “Neka zapovijeda Erka ibn Habis.” Ebu Bekr onda reče: “Samo si htio da mi oponiraš”, a Omer uzvrati: “Nije mi to bila namjera”, i tako se nastaviše prepirati, podižući glasove, nakon čega Uzvišeni objavi: “O vjernici, ne odlučujte se ni na što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova…”, sve do riječi Uzvišenog Allaha: “A da su se oni strpjeti dok im ti sam izađeš, bilo bi im bolje; a Allah prašta i samilostan je.” (El-Hudžurat, 5)

(Hadisje vjerodostojan. Bilježe ga Buhari, 4367, Tirmizi, 3266, koji smatra da je dobar, i Nesai, 534.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: