O objavi nekih ajeta sure El-Hudžurat (III dio)

897898797897“One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim Poslanikom – a to su oni čija je srca Allah prekalio u čestitosti – čeka oprost i nagrada velika.” (El-Hudžurat, 3)

Ata prenosi od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je rekao: “Kada je objavljen ajet: ‘O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Verovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno…’, Ebu Bekr je nastojao obraćati se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, tiho kao čovjek koji nekome povjerava tajnu. To je bio povod da Uzvišeni objavi: ‘One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim Poslanikom – a to su oni čija je srca Allah prekalio u čestitosti – čeka oprost i nagrada velika.'”

(“Esbabu nuzulil-Kur’an”, 353.)

Od Tarika se prenosi da je Ebu Bekr rekao: “Kada je Allah, dželle ša’nuhu, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavio ajet: ‘One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim Poslanikom…’, nastojao sam se natjerati da se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, obraćam kao onaj koji svome bratu otkriva tajnu.”

(Bilježi ga Hakim, 3/74, i smatra da je vjerodostojan, a Hejsemi kaže da je u nizu njegovih prenosilaca Husejn ibn Omer El-Ahmesi, koji nije pouzdan.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: