O objavi nekih ajeta sure El-Hudžurat (VII dio)

807808780“Neki beduini govore: ‘Mi vjerujemo!’ Reci: ‘Vi ne vjerujete, ali recite: ‘Mi se pokoravamo!’, jer u srca vaša prava vjera nije još ušla…'” (El-Hudžurat, 14)

Povod objave ovog ajeta jesu beduini iz Benu Eseda ibn Huzejma, koji su došli kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i javno očitovali oba šehadeta. Međutim, potajno nisu vjerovali; puteve Medine prljali su izmetom i povećali su cijene svojih proizvoda. Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, stalno su prigovarali: “Došli smo ti s teretom i familijama i nismo protiv tebe ratovali, kao što su to ovi drugi radili, pa nam daj nešto od zekata.” Tim je povodom Allah, dželle ša’nuhu, objavio spomenuti ajet.

(Vahidi navodi da ovaj hadis bilježi Ebu Bekr El-Bezzar u svome Musnedu, prenoseći ga od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu. Bilježi ga i Ibn Kesir, 4/231.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: