Mjesta i sijela u kojima se meleki nalaze i prisustvuju

67566767Ibn Kajjim, rahimehullah, kaže:

“Nebesa su staništa meleka Gospodara Uzvišenog i mjesto Njegove nagrade i kazne i mjesto silaska Njegovih meleka i Njegove objave. Razmisli o riječima Uzvišenog:

‘Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresli? Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja.'” (EI-Mulk, 16-17)

Meleki silaze na Zemlju radi ispunjavanja naredbi i obaveza koje su im povjerene. Njihova mjesta su halke zikra. Na ovome svijetu su prisutni samo na mjestima gdje se spominje Allah, kao što bilježe El-Buharija i Muslim u dva Sahiha, od El-E’ameša, on od Saliha, a on Ebu Hurejre, da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Allah, doista, ima meleke koji hodaju putevima a čija je dužnost da prate halke zikra, pa kada naiđu na skupinu koja spominje Allaha, poviču: ‘Dođite ovamo’ i natkriju ih svojim krilima sve do ovozemaljskog neba. Pa ih njihov Gospodar upita, a On najbolje zna za njih: ‘Šta govore Moji robovi?’ ‘Slave Te, veličaju, hvale Te i uzvisuju’, odgovore meleki. ‘A jesu li Me vidjeli?’ ‘Ne, tako nam Allaha, nisu Te vidjeli.’ ‘A šta da su Me vidjeli?’ Da su Te vidjeli, još bi Ti više robovali i još bi Te više hvalili, veličali i slavili.’ ‘A šta od Mene traže?’ ‘Traže džennet.’ ‘A jesu li ga vidjeli?’ ‘Ne, Gospodaru, tako nam Allaha, nisu ga vidjeli.’ ‘A šta da su ga vidjeli?’ ‘Da su ga vidjeli, još više bi ga tražili i za njim žudili i čeznuli.’ ‘Od čega traže zaštitu?’ ‘Od vatre.’ ‘Jesu li je vidjeli?’ ‘Ne Gospodaru, tako nam Allaha, nisu je vidjeli.’ ‘A šta da su je vidjeli?’ ‘Da su je vidjeli, još bi više od nje bježali i još bi više od nje strahovali.’ ‘Vi ste svjedoci da sam im oprostio.’

A neki od meleka reče:

‘Među njima ima jedan koji nije od njih, nego je došao radi neke potrebe.’ ‘Oni su skupina s kojima ni jedan sabesjednik nije nesretan.'” (Buhari, 6408; Muslim, 2689)

To je bereket koji se na njih spušta i na one koji sjede i druže se s njima. I oni imaju udjela u riječima Uzvišenog:

“I učini me, gdje god budem, blagoslovljenim.”

Takav je slučaj sa vjernikom – mu ‘minom, gdje god da dođe blagoslovljen je, zikrovi su halke meleka, a skupovi nemara i gafleta su halke šejtana i svako pripada i naginje onome koji mu sliči, dolikuje i odgovara.                (“EI-Vabilu-l-Sejjib”, str. 72,73)

Izvor: “Oaza imana – Vjerovanje u meleke”

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje

Share This: