O objavi Bismille

89879897689Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije znao gdje se sure završavaju sve dok mu nije objavljen ajet: ‘U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.'”

(Ovaj je hadis vjerodostojan. Pogledaj djelo “Sahihu Ebi Davud” autora šejha Albanija, 788. Bilježi ga Hakim, 1/231 i ocjenjuje ga vjerodostojnim. Zehebi ga podržava u njegovu mišljenju.)

Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, rekao je: “Nismo znali gdje počinju, a gdje se završavaju sure dok nije objavljen ajet: ‘U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.'”

(Sujuti ga bilježi u tefsiru “Ed-Durrul-mensur”, 1/7. Bilježi ga i Bejheki u djelu “Šuabul iman”.)

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Riječi ‘U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog’ objavljene su na početku svake sure.”

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: