O objavi nekih ajeta sure El-Feth (I dio)

76867789978“Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu, da bi ti Allah i ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put uputio.” (El-Feth, 1-2)

Prenosi se od Mervana ibn El-Hakema da je rekao: “Sura El-Feth objavljena je izmedu Medine i Meke i u cijelosti se odnosi na sporazum napravljen na Hudejbiji.”

(Sujuti u djelu “Lubabun-nukul” pripisuje ga Hakimu; “Esbabu nuzulil-Kur’an”, str. 350. Bilježi ga Tirmizi i kaže: “Ovaj je hadis vjerodostojan.”)

Prenosi se od Enesa da je rekao: “Kad smo se vratili iz pohoda na Hudejbiju i kad smo bili spriječeni da obavimo svoje obrede, u trenucima kad nas je obuzela tuga i žalost, Allah, dželle ša’nuhu, objavio je: ‘Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu’, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: ‘Objavljen mi je ajet koji mi je draži od čitava dunjaluka i onoga što je na njemu.'”

(Hadis je vjerodostojan. Bilježi ga Muslim, 1413.)

Od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljen ajet: ‘Reci: ‘Ja nisam prvi poslanik i ne zmam šta će biti sa mnom ili s vama; ja slijedim ono što mi se objavljuje i samo sam dužan da otvoreno opominjem”, jevreji su ružno govorili o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Između ostalog, kazali su: ‘Kako da slijedimo nekoga ko ne zna šta će biti s njim?!’ Te su riječi teško pale Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa Uzvišeni objavi: ‘Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu, da bi ti Allah i ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put uputio.'”

(Bilježi ga Ibn Kesir, 4/192-195.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: