O objavi nekih ajeta sure El-Feth (II dio)

7686787768“Da bi vjernike i vjernice uveo u dženetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih – a to je u Allaha veliki uspjeh.” (El-Feth, 5)

Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, bilježi se da je prenio: “Kada je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljeno: ‘Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu, da bi ti Allah i ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put uputio’, ashabi mu rekoše: ‘Blago tebi, Allahov Poslaniče. Dobio si divan dar. A šta ćemo mi dobiti?’ Nakon toga je Uzvišeni objavio: ‘Da bi vjernike i vjernice uveo u dženetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih – a to je u Allaha veliki uspjeh.”

(Bilježi ga Muslim, 98/1786, str. 1413.)

Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Ajet ‘Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu’ objavljenje neposredno nakon povratka Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa Hudejbije, u trenucima dok je ashabe Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, obuzela tuga, jer nisu mogli obaviti obrede u Meki, pa su tako i svoje kurbane morali zaklati na Hudejbiji. A kad je objavljen ovaj ajet, Poslanik, sallallahu lejhi ve sellem, svojim ashabima reče: ‘Objavljen mi je ajet koji je bolji od čitava dunjaluka.’ Kad ga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prouči, jedan čovjek reče: ‘Blago tebi, Allahov Poslaniče! Allah je obznanio šta će biti s tobom, a šta će biti s nama?’ Nakon toga je Uzvišeni objavio: ‘Da bi vjernike i vjernice uveo u dženetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih – a to je u Allaha veliki uspjeh.'”

(Bilježi ga Muslim, 97/1896.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: