O objavi nekih ajeta sure El-Ahzab (VII dio)

5447667456“Allah želi od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstraniti i potpuno vaš očistiti.” (El-Ahzab, 33)

Od Ebu Seida prenosi se da je rekao: “Odnosi se na petero: Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna, radijallahu anhu.”

(Hadis je slab. Prenosi ga jedino Atijja El-Avfi preko Ibn Džerira, 5/22.)

Prenosi se od Ataa ibn Ebu Rebbaha da je rekao: “Pričao mi je onaj što je čuo Umm Sulejm da priča: ‘Jednom kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio u mojoj kući, dođe mu Fatima, noseći sa sobom kotao s juhom. Kad Fatima uđe, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče joj: ‘Zovi mi svoga muža i svoja dva sina.’ Alija, Hasan i Husejn dođoše i sjedoše te počeše jesti onu juhu, dok je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na svome ležaju. Ispod njega je bio ogrtač. Dok sam ja u sobi klanjala, Allah, dželle ša’nuhu, objavi: ‘Allah želi od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstraniti, i potpuno vas očistiti.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potom uze dio ogrtača i pokri ih njime, zatim svoje ruke podiže ka nebesima i reče: ‘Allahu, ovo je moja porodica (ehlul-bejt) i ovo je moja svita, pa odstrani od njih grijehe i potpuno ih očisti.’ Ja sam ušla u prostoriju i rekla: ‘I ja sam s njima, Allahov Poslaniče’, a on mi reče: ‘Ti si uz najbolje, ti si uz najbolje.'”

(Sened ovog hadisaje slab zbog nepoznatog prenosioca. Međutim Tirmizi ga bilježi u drugoj verziji preko Ebu Selema i kaže: “Hadis je neobičan.” Ata, koji ga prenosi od Omera ibn Ebu Selema, bilježi ga i u drugoj slaboj verziji preko Šehra ibn Hušiba, 3871, ne spominjući ajet, dodajući: “Hadis je dobar.”)

Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je rekao: “Ovaj se ajet odnosi na žene Allahova Poslanika.”

(Sujuti u tefsiru “Ed-Durrul-mensur”, 5/198, pripisuje ga Ibn Merdevejhu.)

Prenosi se od Ikrime da je u vezi s riječima Uzvišenog: “Allah želi od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstraniti i potpuno vas očistiti.”, rekao: “Ne odnosi se na ono što neki misle, već se odnosi na žene Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” Ovo je Ikrima glasno obznanjivao među narodom.

(Bilježi ga Ibn Džerir, 7/22.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: