O objavi nekih ajeta sure EI-Ahkaf (II dio)

5674574“Reci: ‘Kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur’an od Allaha, a vi u njega nećete da vjerujete, iako je jedan od sinova lsrailovih posvjedočio da je i on od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili.’ Allah, zaista, neće ukazati na pravi put narodu koji sebi nepravdu čini.” (El-Ahkaf, 10)

Od Avfa ibn Malika prenosi se da je rekao: “Jednog dana krenuh s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i kad dođosmo do jedne sinagoge, uđosmo, tog je dana bio jevrejski praznik, ali se prisutnima naš ulazak nije svidio. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem obrati im se: ‘O skupino jevreja, dajte mi dvanaest ljudi koji će posvjedočiti da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Njegov poslanik, Allah će otkloniti svoju srdžbu od svakog jevreja pod nebeskom kapom.’ Međutim, niko nije odgovorio. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovi to i drugi i treći put, ali se ponovo niko ne odazva. Nakon toga reče im: ‘Svejedno, povjerovali ili me u laž utjerivali, ja sam onaj koji dolazi pred Sudnji dan i ja sam onaj koji je posljednji i ja sam odabrani vjerovjesnik.’ Zatim krenu, pa i ja krenuh za njim i kad bijasmo na samom izlazu, iza leđa nas dozva neki čovjek i reče: ‘O skupino jevreja, dobro me poznajete?’ A oni mu rekoše: ‘Tako nam Boga, ne znamo da je iko bolje od tebe i od tvoga oca i od tvoga djeda poznavao i razumijevao Božiju Knjigu.’ A on im tada reče: ‘E pa ja mu svjedočim da je on vjerovjesnik koji se spominje u Tevratu.’ Oni mu na to rekoše: ‘Lažeš’, odbijajući ono što je rekao i govoreći ružno o njemu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sllem, uzvrati im: ‘Lažete i vaše se riječi neće prihvatiti, jer ste maloprije pohvalno govorili o njemu, a kad je povjerovao, učinili ste ga lašcem i rekli ste o njemu ono što ste rekli.’ Poslije toga nas trojica: Allahov Poslanik, Abdullah ibn Selam i ja izađosmo, a Uzvišeni objavi: ‘Reci: ‘Kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur’an od Allaha, a vi u njega nećete da vjerujete, iako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i on od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili.’ Allah, zaista, neće ukazati na pravi put narodu koji sebi nepravdu čini.'”

(Bilježe ga Ahmed, 6/25, Ibn Hibban, 8/517, Hakim, 3/416, i Hejsemi, 7/106, koji kaže: “Bilježi ga Taberani, a prenosioci su ovog hadisa pouzdani.”)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: