O objavi nekih ajeta sure Et-Tevba (II dio)

567567655“Zar smatrate daje onaj ko hodočasnike vodom napaja i ko vodi brigu o Časnom hramu ravan onome ko uAllaha i u onaj svijet vjeruje i ko se na Allahovu putu bori?” (Et-Tevba, 19)

Od Numana ibn Bešira, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Bio sam kod minbera Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada jedan čovjek reče: ‘Nije me briga ako nešto ne uradim nakon što napojim hodočasnika’, a drugi reče: ‘Nije me briga ako nešto ne uradim nakon što sam održavao Časni hram’, a treći reče: ‘Borba na Allahovu putu bolja je od onoga što ste spomenuli’, pa ih Omer, radijallahu anhu, ukori riječima: ‘Ne podižite glasove kod minbera Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem’, a to se desilo u petak, ‘a ja ću kad klanjam posjetiti Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pitat ću ga o onome u čemu se sporite.’ To je i učinio, a onda je Allah, dželle ša’nuhu, objavio: ‘Zar smatrate daje onaj ko hodočasnike vodom napaja i ko vodi brigu o Časnom hramu ravan onome ko u Allaha i u onaj svijet vjeruje i ko se na Allahovu putu bori?’, do riječi Uzvišenog Allaha: ‘Allah neće ukazati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu čine.'”

(Hadis je vjerodostojan. Prenosi ga Muslim, 111/1874, od Hasana ibn Alije El-Helvanija, od Ebu Tevbe, a navodi ga i Ahmed, 4/269.)

Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, u Valibijevoj verziji kaže: “Kada je Abbas ibn Abdul-Mutallib bio zarobljen u Bici na Bedru, rekao je: ‘Iako ste nas pretekli islamom, Hidžrom i borbom, ipak smo mi održavali Časni hram, napajali hodočasnike i pomagali onoga ko je u brige zapao.’ Povodom ovih riječi Uzvišeni Allah objavio je: ‘Zar smatrate da je onaj ko hodočasnike vodom napaja i ko vodi brigu o Časnom hramu ravan onome ko u Allaha i u onaj svijet vjeruje i ko se na Allahovu putu bori?'”

(Ovaj je hadis s prekinutim nizom prenosilaca. Navodi ga Ibn Džerir, 10/67, preko Valibija.)

Hasan, Ša’bi i Kurezi kažu: “Ovaj je ajet objavljen zbog Alije, Abbasa i Talhe ibn Šejba, i to kad je Talha hvališući se rekao: ‘Ja sam vlasnik Kuće (Kabe) i u mojim su rukama njezini ključevi, ako želim mogu u njoj prenoćiti.’ Abbas reče: ‘Ja sam zadužen za pojenje i to obavljam.’ Alija, radijallahu anhu, reče: ‘Ne razumijem vas, ta ja sam klanjao šest mjeseci prije drugih i borio se na Allahovu putu.’ To je bio povod da Uzvišeni objavi ovaj ajet.”

(“Esbabu nuzulil-Kur’an”, str. 225.)

Ibn Sirrin i Murra El-Hemedani kažu: “Alija, radijallahu anhu, obratio se Abbasu riječima: ‘Zar se nećeš iseliti i pridružiti Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem?’, na što mu Abbas reče: ‘Zar ja ne činim nešto što je vrednije od Hidžre, zar ne napajam hodočasnike koji Allahovu kuću hodočaste i zar ne održavam Hram časni?’ Nakon toga objavljeni su ovi ajeti: ‘U većoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažući i metke svoje i živote svoje. Oni će postići što žele.'”

(“Esbabu nuzulil-Kur’an”, str. 226.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: