O objavi nekih ajeta sure El-Ahzab (V dio)

768676786“…ima ih koji su poginuli…” (El-Ahzab, 23)

Odnosi se na Talhu ibn Ubejdullaha, koji je u Bici na Uhudu ustrajao uz Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čak i kad ga raniše u ruku. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: “Allahu, potvrdi da će Talha ući u Džennet.”

(“Esbabu nuzulil-Kur’an”, str. 314.)

Od Alije, radijallahu anhu, prenosi se da su ga upitali: “Reci nam nešto o Talhi”, a on im je odgovorio: “To je čovjek zbog koga je objavljen ajet iz Allahove Knjige: ‘Ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju…’ Talha je onaj koji je poginuo i on na Sudnjem danu neće polagati račun.”

(Sujuti u tefsiru “Ed-Durrul-mensur”, 5/191, pripisuje ga Ebu Šejhu i Asakiru.)

Od lsaa ibn Talhe prenosi se da je jednom prilikom pored Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prošao Talha, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “On je od onih koji su ispunili svoju zakletvu.”

(Bilježi ga Tirmizi, 3202, s povezanim nizom prenosilaca i kaže: “Ovaj je hadis neobičan; znamo ga samo u ovom obliku i prenosi ga samo Musa ibn Talha od svoga oca.”)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: