O objavi nekih ajeta sure Fussilet (II dio)

5687856“Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se Džennetu koji vam je obećan.” (Fussilet, 30)

Ata kaže: “Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, da se ovaj ajet odnosi na Ebu Bekra, radijallahu anhu, jer su mnogobošci rekli: ‘Allah je naš Gospodar, a meleki su njegove kćeri i oni su naši posrednici kod Allaha’, i nisu bili upravu, a jevreji su rekli: ‘Allah je naš Gospodar i Uzejr je njegov sin, a Muhammed nije vjerovjesnik’, i nisu bili upravu, dok je Ebu Bekr rekao: ‘Naš je Gospodar jedino Allah i Njemu ravna nema, a Muhammed je Njegov rob i poslanik’, i pri tome je i ostao.”

(“Esbabu nuzulil-Kur’an”, str. 335.)

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: