O objavi nekih ajeta sure El-Mudžadela (III dio)

87979“A kad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio…” (El-Mudžadela, 8)

Prenosi se od Aiše, radijallahu anhu, da je ispričala: “Neki jevreji dođoše Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekoše mu: ‘Es-samu (smrt) alejk Ebul-Kasime’, pa im ja rekoh: ‘Es-samu alejkum (Allah vas usmrtio).’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: ‘Dosta, Aiša! Uzvišeni Allah ne voli ružan govor.’ Ja mu na to rekoh: ‘Allahov Poslaniče, zar ne čuješ šta ti govore?’ A zar misliš da im ja neću odgovoriti: ‘I na vas’, reče im Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ovim je povodom Allah, dželle ša’nuhu, objavio ovaj ajet.”

(Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Muslim, 1706, i Nesai, 591.)

Od Enesa ibn Malika se prenosi da je neki jevrej došao Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: “Es-samu alejk (Neka je smrt na tebe)”, a prisutni, misleći da je nazvao selam, odgovoriše: ‘Ve alejkumus-selam.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: ‘Zar ne znate šta je rekao?’ Oni mu rekoše: ‘Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolje znaju.’ ‘Nije nazvao selam, nego je rekao to i to. Vratite mi ga’, reče im Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kad ga vratiše, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ga: ‘Rekao si: ‘Es-samu alejkum?” ‘Da, rekao sam’, odgovori jevrej. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potom svojim ashabima reče: ‘Kada vas pozdravi sljedbenik Knjige, recite: ‘Neka je i na vas ono što ste rekli.’ Povodom ovog slučaja Allah, dželle ša’nuhu, objavio je ovaj ajet.”

(Bilježi ga Tirmizi, 3301, i kaže da je ovaj hadis dobar. Osnova je ovog hadisa u Buharijevu Sahihu, 2926. i prenosi se preko Hišama ibn Zejda ibn Malika od Enesa.)

Od Abdullaha ibn Omera prenosi se da su jevreji govorili Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Samun alejk”, a zatim su govorili: “Da nas Allah neće kazniti za ono što govorimo?” Nakon toga objavljen je ovaj ajet: ‘A kad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio…’, pa do kraja ajeta.”

Izvor: “Povodi objave Kur’ana”

Autor: Ebu Hassan Ali En-Nejsaburi

Share This: